പുതിയ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയായി ലോക്‌നാഥ് ബെഹ്‌റ ഐ പി എസ് ചുമതലയേറ്റു. പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് ധീരസ്മൃതിഭൂമിയിൽ പുഷ്പചക്രം അർപ്പിച്ച് ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ സ്വീകരിച്ച ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ചുമതലയേറ്റത്. തുടർന്ന്, ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്‌സ് എ.ഡി.ജി.പി. അനിൽകാന്ത് ഐ പി എസ് - ൽ നിന്നും സംസ്ഥാനപോലീസ് മേധാവി ബാറ്റൺ ഏറ്റുവാങ്ങി. Read More >>


Section 36 CrPC – Powers of superior officers of Police

The Hon’ble Supreme Court of India in Criminal Appeal No.192 of 2016 (Arising out of S.L.P (Crl.) No.9088 of 2012) State of Kerala versus P.B Sourabhan & Ors. upheld the power of the State Police Chief to appoint a suitable and competent officer to investigate a case irrespective of the limits of local jurisdiction of such officer. Read Judgment


Citizenswatch

Help us to help you better

Citizens watch is a new facility provided by the Kerala Police for the public to complaint against any corruption in the Police department. This facility can be used only for either eyewitness accounts of police corruption or true pictures of police corruption or true audio records of police corruption or true video records of police corruption or true digital evidence of police corruption.Click here to send a complaint
Or you can send photographs, Videos and Complaints to the email id citiwtch.pol@kerala.gov.in
HiTECH Crime Enquiry Cell

You can CLICK but
You can't HIDE !

If you need any help or advice regarding cyber crimes you may contact Cyber Police Station, SCRB, Thiruvananthapuram or Hi-TECH Crime Enquiry Cell, Police Headquarters, Thiruvananthapuram or concerned District Cyber Crime Enquiry cell Read more>>>
Read Cyber Security Tips
You can seek advice from HiTECH Enquiry Cell through the email id hitechcell.pol@kerala.gov.in or cyberps.pol@kerala.gov.in
Call 0471-2722768 / 0471-2721547(Ext:1274)